กิจกรรมการเรียน 079384  กิจกรรมที่ 1 บรรยาย แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน การปฏิบัติงานในชั้นเรียน
   ทุกครั้งที่เข้าเรียนจะมีการลงชื่อ ให้นำเสนองาน ตอบข้อซักถาม หรือทำงานส่ง
   นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน นำเสอนงาน ส่งงานในเวลาที่กำหนด ซึ่งแสดงถึงวุฒิภาวะ
   ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ และการตรงเวลา ฯลฯ

   งานที่ 1 ให้นักศึกษาอ่านกิจกรรมการเรียน หน้านี้แหล่ะ แล้ว print ส่ง ( 5 คะแนน )
   โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องรับผิดชอบทำงานตั้งแต่เข้าเว็บ ด้วยตนเอง
   อ่านให้ละเอียดแล้ว print เพียงชุดเดียว ห้ามมีสำเนา เสร็จแล้วให้ปิดเว็บทันที
   งานที่ส่งทุกงานต้องมี ชื่อ - สกุล รหัส ตอน ให้ชัดเจน
  นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม นำเสนองาน ปฏบัติงานตามเวลา
  ที่กำหนด และต้องส่งงานทั้งหมดตามกำหนดเวลา จะไม่รับงานที่ส่งหลังกำหนด
  นศ.จะต้องติดตามอ่านข่าวสารจากหน้าเว็บนี้ ก่อน และหลังเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
  นักศึกษาที่มีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทาง Line ID pcha2499 ..อย่าโทรไปนะครับ ....

  กิจกรรมที่ 2 บรรยาย (ส่งงานที่ 1 ก่อน การบรรยาย และเริ่มการปฏิบัติงานที่ 2)
   งานที่ 2 นักศึกษานำเสนองานที่ได้ไปทำการศึกษาค้นคว้า (10 คะแนน)

   การนำเสนองานหน้าชั้นเรียนต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดส่งก่อนที่จะมานำเสนอ
   งานอะไร ทำอย่างไร อธิบาย สาธิต วิธีการสร้างงาน ที่แสดงถึงความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
   ** เมื่อมีนักศึกษาเริ่มนำเสนอ นักศึกษาที่เหลือต้องพร้อมที่จะนำเสนอต่อเนื่องกันไป
   ในคาบนั้นหรือวันถัดไปทันที หากไม่มีใครพร้อมที่จะนำเสนอ จะงดกิจกรรมนี้ไปเลย
   พร้อมทั้งแจ้ง รายละเอียดของงานปฏิบัติ ชิ้นต่อไป

   หัวข้อบรรยาย บทบาทหน้าที่ของครู และภาระงานสอน หลักสูตร สาระที่เกี่ยวข้อง
   งานประดิษฐ์ การจัดทำแผนการสอน ชุดการสอน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
   ตัวอย่าง งานประดิษฐ์ที่ส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์
   ความรู้พื้นฐานงานไฟฟ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานช่างในบ้าน
   ตัวอย่าง งานประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

   สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียม เพื่อใช้ในการปฏิบัติในชั้นเรียน ครั้งต่อไป
    กรณีตัวอย่างการทำโคมไฟฟ้า ต้องเตรียมวัสดุ ดังนี้
    1. ลูกโป่ง อย่างหนา สีขาว / ดำ ขนาด 5-6 นิ้ว
    2. ด้ายสี ที่ใช้เย็บผ้า 1- 2 หลอด
    3. กาวลาเท็กซ์ ประมาณ 3 ออนซ์
    4. แก้วน้ำพลาสติกเล็ก บาง ๆ เข็มแทงทะลุได้
    5. เข็มเย็บผ้า
   อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ นศ. แกะเอาจากของเก่าใน shop ที่นักศึกษาเทอมก่อนทำไว้ได้เลย
   แต่หลอดไฟให้ใช้หลอดตะเกียบ ชนิดราคาถูกก็ได้ เพราะหลอดไส้จะทำให้โคมไหม้
  เกณฑ์การประเมินผลงาน
   1. มีความคิดสร้างสรรค์
   2. ประดิษฐ์ด้วยมือ Handmade ของตนเองล้วน ๆ
   3. มีความสวยงาม
   4. ไม่มีส่วนที่ซื้อสำเร็จมาตกแต่ง
   5. มีความมั่นคง แข็งแรง
   6. ใช้งานได้จริง เช่น ถ้าหลอดไฟฟ้าเสียให้ถอดเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าได้
  นักศึกษาต้องรับผิดชอบในการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานในห้องเรียนทุกขั้นตอน
  งานเอกสาร นศ.พิมพ์เองตลอดเล่มและใช้รูปที่ถ่ายจากการทำงานของตนเองเท่านั้น
  การลอกข้อความหรือรูปภาพจากแหล่งอื่นมาจะถูกหักคะแนนทันที

  กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติ งานประดิษฐ์
   ปฏิบัติการในชั้นเรียน ทำตัวโคมจากเส้นด้าย ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 1 – 2 วัน
   นักศึกษาต้องมาติดตามดูผลงาน และอาจจะต้องแก้ไขหากเกิดปัญหาให้ปรึกษาผู้สอน
   ทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องบันทึก เก็บภาพไว้จัดทำเอกสาร...
   ผู้สอนเช็คความพร้อมของนักศึกษา งานเสร็จตามเวลา ( 5 คะแนน)
   มอบหมาย...ให้ นศ. ออกแบบโคมไฟ ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์
   วิธีทำ โดยออกแบบโครงสร้างฐานโคม มีรูปพร้อมรายละเอียด ใช้กระดาษ A4

  ครั้งที่ 4 ส่งแบบ..ฟังบรรยาย...ปฏิบัติงานต่อ...
   ส่งแบบ ต้นชั่วโมง พร้อมเซนชื่อ ดูความตั้งใจ รายละเอียด ฯลฯ ( 5 คะแนน)
   ฟังบรรยาย แก้ไขงานที่มีปัญหา ปฏิบติงานต่อ

  กิจกรรมที่ 5 ปฏิบัติงานประกอบโครงสร้าง ในชั้นเรียน
   มอบหมายให้ ไปวิเคราะห์ หนังสั้น Short Films ..(งานนี้ไม่ต้องทำมาส่ง)
   เป็นการศึกษาวิเคราะห์ในห้องเรียน Human Relation
   นอกนั้นยังมีคลิปอื่น ๆ ที่ผู้สอนสนใจให้นักศึกษาวิเคราะห์
   ( คลิกไปดูใน www.preecha.net ได้เลย )

  ครั้งที่ 6 ปฏิบัติประกอบโครงสร้างต่อ .............. ส่งผลงานโคมไฟฟ้าที่เสร็จแล้ว
   ส่งผลงานการประดิษฐ์โคมไฟฟ้า ดูให้แน่ใจว่าอาจารย์เชคงานแล้ว (10 คะแนน)

  กิจกรรมที่ 7 ............. ส่งเล่มรายงาน การปฏิบัติงานประดิษฐ์
   งานที่ได้รับหมอบหมายทั้งหมด
   รายงานให้เขียนจากการปฏิบัติงานจริงของตนเอง อธิบายรายละเอียด
   ทุกขั้นตอนการทำงาน วิธีการ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อเสนอแนะ เทคนิคต่าง ๆ
   พร้อมรูปการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของนักศึกษาอย่างละเอียด
   หน้าปกให้ มี รูปโคมสำเร็จ และหน้าเจ้าของผลงานด้วย (5 คะแนน)

   นักศึกษาต้องปฏิบัติงานทั้งหมดก่อนส่งเล่มรายงาน
   ผลจากการเชคการลงชื่อเข้าชั้นเรียน งานกิจกรรมในชั้นเรียน (10 คะแนน)
   ที่เหลือเป็นคะแนน จิตพิสัย (วุฒิภาวะความตั้งใจ ความรับผิดชอบ
   ความละเอียดรอบคอบ ตรงเวลา ฯลฯ) และสอบปลายภาค (50 คะแนน)

   ตลอดระยะเวลาของการเรียนนักศึกษาต้องติดตามอ่านรายละเอียดต่าง ๆ เช่น
   กำหนดกิจกรรมการเรียน สิ่งที่ต้องเตรียม ต้องดำเนินการ และส่งตามกำหนด
   รวมทั้ง การศึกษาทบทวนเนื้อหาจากไฟล์เชื่อมโยงต่าง ๆ ซึ่งได้ขีดเส้นใต้ และ
   ปรากฏ highlight เมื่อลากเมาส์ผ่านข้อความที่เป็นจุดเชื่อมโยงต่าง ๆ ในเว็บนี้