กิจกรรมการเรียน 079444กิจกรรมการเรียน 079444 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา
  ช่วงที่ 1... รศ.ปรีชา เริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียนไปจนถึงกลางภาค ( 50 คะแนน )
  ช่วงที่ 2... รศ.พลสิทธ์ โทร. 086-915 4504 . จะมารับช่วงต่อไปจนถึงปลายภาคเรียน

  ช่วงที่ 1..
  ครั้งที่ 1 บรรยาย แจ้งรายละเอียดกิจกรรมการเรียน

  การฟังการบรรยาย มอบหมายงาน การศึกษาคว้า และการนำเสนองานในชั้นเรียน
  ทุกครั้งที่เข้าเรียนจะมีการลงชื่อ ให้นำเสนองาน ให้ตอบข้อซักถาม หรือต้องทำงานส่ง
  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงาน นำเสอนงาน ส่งงานในเวลาที่กำหนด โดยดู ความตั้งใจ
  ปฏิบัติงาน วุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ตรงเวลา ฯลฯ

  งานที่ 1 ให้นักศึกษาอ่านกิจกรรมการเรียน หน้านี้แหล่ะ แล้ว print ส่ง ( 5 คะแนน )
  เพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาได้เข้ามาอ่านรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
  โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องรับผิดชอบทำงานตั้งแต่เข้าเว็บ ด้วยตนเอง
  อ่านให้ละเอียดแล้ว print เพียงชุดเดียว ห้ามเกิน ห้ามถ่ายสำเนาเด็ดขาด
  เสร็จแล้วให้ปิดเว็บทันที งานที่ส่งทุกงานต้องมี ชื่อ - สกุล รหัส ตอน ให้ชัดเจน


  นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตนเองในการร่วมกิจกรรม นำเสนองาน ปฏบัติงาน และส่งงาน
  ตามกำหนดเวลา ของการเรียนช่วงที่ 1. ซึ่งจะสิ้นสุดทุกกิจกรรม ก่อนสอบกลางภาคเทอมนั้น ๆ
  จะไม่รับงานหลังจากนั้น ในช่วงที่ 1 นศ.จะต้องติดตามอ่านหน้าเว็บนี้ก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง
  เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดของเนื้อหา File powerpoint ที่ใช้ประกอบการบรรยาย กิจกรรมในแต่ละช่วง
  นักศึกษามีข้อสงสัย / ต้องการสอบถาม ติดต่อได้ทาง Line number 089 998 9202

  ครั้งที่ 2 ส่งงานที่ 1 (คะแนนจิตพิสัย ความตั้งใจ ความละเอียดรอบคอบ) ก่อนการบรรยาย
   กิจกรรมการเรียนการสอน และการศึกษาในปัจจุบัน 21st Century Education
   มี Video Clips เกี่ยวกับ 21st Century Education นักศึกษาสามารถเปิดดูได้ใน www.preecha.net

  ครั้งที่ 3 บรรยาย
   บรรยายแนวทางการศึกษาค้นคว้า และการเตรียมการบรรยาย
   งานที่ 2 ให้นักศึกษาไปดู clip กรณีศึกษา ห้องเรียน Human Relation
   ( คลิกไปดูได้ใน www.preecha.net )

  ครั้งที่ 4 - - นักศึกษานำเสนองานที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำการศึกษาค้นคว้า
   การให้คะแนนจะเริ่มจากความกระตือรือร้น เช่น นศ.ที่ออกนำเสนอเป็นคนแรก ๆ
   ความพร้อม เตรียมตัว เตรียมข้อมมูลมาดี มีทักษะในการนำเสนอ เนื้อหาสาระน่าสนใจ
   การนำเสนองานหน้าชั้นเรียนต้องมีเอกสารแสดงรายละเอียดส่งก่อนที่จะมานำเสนอ
   งานอะไร วัตถุประสงค์ มีการอธิบาย สาธิต หรือวิธีการ ที่แสดงถึงความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
   ** เมื่อมีนักศึกษาเริ่มนำเสนอ นักศึกษาที่เหลือต้องพร้อมที่จะนำเสนอต่อเนื่องกันไป
   ในคาบนั้นหรือวันถัดไปทันที หากมีช่วงเวลาที่ไม่มีใครพร้อมที่จะนำเสนอ การนำเสนอ
   ครั้งต่อไปจะมีคะแนนสูงสุด ไม่เกินคนที่ได้ต่ำสุดที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว

   เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการเรียนช่วงที่ 1. นักศึกษาจะต้อง
   ติดตามอ่านกิจกรรมการเรียน เนื้อหาเพิ่มเติม การมอบหมายงาน จากหน้าเว็บนี้

  ครั้งสุดท้าย ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากกรณีของ Human Relation