มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพ
ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับบริการ อันถือเป็นเป้าหมายหลักของการ
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพให้สมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
และได้รับการยอมรับยกย่องจากสังคม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ระบบคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางการศึกษา การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

  หัวข้อ เนื้อหาการอบรม
  ........................ เครื่องหมาย หมายถึงจุดเชื่อมโยง Link ไปยังเนื้อหา หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง .
  หัวข้อที่
  1. คลิก Download โปรแกรมนำเสนอ (PowerPoint) เนื้อหาสาระตามมาตรฐานความรู้ที่ 8
   การประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในทางการศึกษา กิจกรรม การเรียนการสอน
   การประเมินผล และแนวทางการศึกษาค้นคว้า
   งานศึกษาค้นคว้า ให้เข้าเว็บ www.preecha.net เพื่อลงทะเบียนเข้าเรียน
   ทดลองใช้โปรแกรม (ถูกต้องตามกฏหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์) โดยคลิกที่หัวข้อ
    PhotoScape Download.
    photoscape manual (.pdf)
    Kompozer Download.
    FileZilla FTP solution
    HTML Basic command Tag
    google-sites manual (.pdf)
    HTML tutorial Clip
   เข้าเว็บ http://www.preecha.net/train.php โดยคลิกที่ หัวข้อ Teachers Traininng Course ใน www.preecha.net
   ลงทะเบียนเข้าเรียน พร้อมตรวจสอบรายชื่อ ดูความคืบหน้าการเรียนที่ผ่านมา
   ในหัวข้อ เนื้อหาการอบรม ผู้เรียนสามารถคลิกเข้าไปดูเนื้อหา โปรแกรมนำเสนอได้ทุกเนื้อหา
   นอกจากนั้นยังมี link ที่แสดงตัวอย่างงาน ผลที่ได้จากการทำงานโปรแกรมต่าง ๆ
   สามารถ download โปรแกรมนำเสนอเนื้อหา เครื่องมือและ soft ware ต่าง ๆ ที่จำเป็น
   รวมไปถึงช่องทางในการส่งงาน และตรวจสอบงานที่ส่งได้แบบ Real time

   งานที่ต้องนำเสนอในชั้นเรียน
    หัวข้อที่ 1 งานที่ 1 ( ข้อที่ 1 มีสองงาน )
    งานที่ 1 ตัวอย่างการเรียน จากเว็บ www.preecha.net/train.php ให้คลิกที่หัวข้อ
    รายการมอบหมายงาน พร้อมสูตรเป็นแนวทางในการทำงาน
    ตารางสมมุติ ที่ประกอบด้วยรายชื่อนักเรียน คะแนน
    ตัวอย่างผลงานที่ได้

   1. รายชื่อนักเรียน 50 คน ( ตัวอย่างเอามาจาก http://www.education.preecha.net/score.htm )
   2. ทำตารางกรอกคะแนน 8-9 วิชา ( เอาตัวอย่าง 1-2 วิชา )
    ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ พลานามัย
    ศิลปศึกษา พลานามัย การงาน
   3. ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรมอัตโนมัติ ดังนี้
    สูงกว่า 80 = A สูงกว่า 75 = B+
    สูงกว่า 70 = B สูงกว่า 65 = C+
    สูงกว่า 60 = C สูงกว่า 55 = D+
    สูงกว่า 50 = D ต่ำกว่านั้น = F
   4. ทำตารางแสดงเกรด นักเรียน เพื่อแสดงข้อมูลเกรด และพิมพ์ใบแจ้ง
   5. พิมพ์ใบแจ้งเกรดถึงผู้ปกครองทั้งหมด 50 คนโดยใช้โปรแกรม พิมพ์อัตโนมัติ

   ตัวอย่างงานประยุกต์ [1] การประยุกต์โปรแกรม Microsoft excel ให้ช่วยคำนวณหาพื้นที่
   โปรมแกรมที่ Download มาแล้วจะต้องเปิดการใช้งานแมคโคร จากนั้น กดปุ่ม ทดสอบ
   [ คลิกดู ตัวอย่างภาพหน้าจอ โปรแกรม จะต้องเป็นแบบนี้ มีปัญหาให้ติดต่อผู้สอน ]
   ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตัวอย่าง ซึ่งควรจะได้แนวทาง วิธีการหรือผลงานที่ดีกว่า (ข้อ 11.)

  2. บรรยาย หัวข้อ แนวทางการจัดเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
   21st Century Education #1
   21st Century Education #2
   เทคโนโลยีสารสนเทศ / ครู - การศึกษา ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ กับการศึกษา
   โปรแกรมนำเสนอ ( PowerPoint ) 32 pages ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา และ
   จุดเชื่อมโยง (Link) ไปยังโปรแกรมนำเสนอเนื้อหาอื่น ๆ ทั้งหมดในชุดการอบรมนี้

   ( เพื่อให้การใช้งานโปรแกรมสมบูรณ์จะต้องทำการ Download ไฟล์ที่ใช้งานร่วมจะประกอบด้วย
   File video ไฟล์เนื้อหา ไฟล์ตัวอย่าง ทั้งหมด เอามาไว้บน Desktop หรือใน Folder เดียวกัน )
   แจ้งรายละเอียดงานที่จะมานำเสนอ งานอะไร ทำอย่างไร
   อธิบาย พร้อมสาธิต วิธีการสร้างงาน ที่แสดงถึงความรู้ในเรื่องนั้น ๆ
   สร้าง File ภาพ Animation โดยใช้โปรแกรม Photoscape พร้อมส่งโดย .... คลิกที่นี่

  3. บรรยาย ระบบ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์.เทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
   การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในทางการศึกษา
   ตัวอย่างการประยุกต์ [2] ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียน
   Download มาแล้วจะต้องเปิดการใช้งานแมคโคร ก่อนทดสอบ form1 และปุ่มคำสั่ง
   [ คลิกดู ตัวอย่างภาพหน้าจอ โปรแกรม จะต้องเป็นแบบนี้ มีปัญหาให้ติดต่อผู้สอน ]
   การศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติงานสร้างฐานข้อมูล และ menu form

  4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft word มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย
   การสร้างเว็บเพ็จโดยใช้โปรแกรม Microsoft และทำการ Upload ไปยัง Free Host ..
   1. สร้าง เว็บเพ็จขึ้นจาก microsoft word โดยใช้ชื่อไฟล์ word (word.htm)
   2. จากนั้น สมัครใช้งาน Free Web hosting
   3. Upload เว็บที่สร้างจาก microsoft word ขึ้น Free Web hosting (word.html)
   4. คลิกที่นี่ เพื่อส่ง URL ที่ Upload file เรียบร้อยแล้วให้ผู้สอนตรวจสอบ

  5. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ Hardware Input Memory
   PowerPoint นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ hardware ppt. about 40 pages
   หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Devices) Hard copy - Soft copy CRT , LCD , LED
   Projector Printer Microphone Speaker and Amplifier
   Main board , Port , Power supply : Power Current and Voltage of AC/DC Adapter

  6. การสื่อสาร ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย
   PowerPoint นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ communication and network ppt. about 21 pages

  7. Internet and Website PowerPoint นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ internet ppt. about 14 pages

  8. การสร้าง Website ด้วยโปรแกรมช่วยสร้าง (Editor)
   นักศึกษาค้นคว้า สมัคร ศึกษาวิธีการใช้งาน Free Host ที่ support file html
   จากโปรแกรม word , KompoZer , Pagemaker etc. การ Upload File (Filezilla)
   . . นำเสนอวิธีการใช้งาน ตัวอย่าง Free Host ที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า
   . . นำเสนองานหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับ การสร้าง Web page ด้วยโปรแกรมช่วย
   คลิกที่นี่ เพื่อส่ง URL และรายละเอียดเกี่ยวกับ Editor ให้ผู้สอน

  9. การสร้าง website ด้วยภาษา html
   1. นักศึกษาสร้าง home page ด้วยภาษา html
   2. ทำการพัฒนาปรับปรุง แล้ว Upload ขึ้น Server
   3. ส่ง Domain name ของ home page ที่เขียนด้วยภาษา html คลิกที่นี่
   งานในข้อ 9 นี้จะต้องเชื่อมโยงไปดูงานในข้อ 8 ..หรืองานอื่น ๆ ได้ทั้งหมด

      ตรวจสอบผลงานของผู้เข้ารับการอบรมที่ส่งไปได้ที่นี่   

  10. การพัฒนา Web page ด้วยภาษา php และ การจัดการข้อมูล phpMyAdmin .

  11. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปด้วยคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ช่วยสอน , E-Book
   อธิบายพร้อมสาธิตวิธีการสร้างงานของตนเอง...

  12. สรุป ประเมินผล

   กำหนดการ กิจกรรม และเนื้อหาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

  Student Data Entry
  photoscape manual
  FileZilla Program
  google-sites manual


Design and Powered by Preecha Intarasompun. E-mail : pcha2499@gmail.com .. Line. 089 998 9202